Genel bilgiler

[Cemal Emden'in izniyle]

Mimarlık Fakültesi, öncelikle şehirleri, binaları ve endüstriyel ürünleri içeren doğal ve yapay sistemlerin araştırılmasına adanmıştır. Fakülte ve müfredatı, iki temel disiplinin, tasarım ve planlamanın, etrafında düzenlenmiştir. Projeler çerçevesinde bilgi, metodoloji, teori ve üst düzey mesleki becerilerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı dersler, saha çalışmaları ve stüdyolarda endüstriyel ürün ve mimarinin oluşturulmasından peyzaj ve yerleşim sistemlerine kadar uzanan problemler işlenmektedir.

Müfredatın bir başka amacı da, öğrencilerin mesleki kapasitelerini şu alanlarda geliştirmektir:

  • Mekan, yapılı form ve endüstriyel ürünlerin tasarım ve planlama süreçlerinde yerel ve evrensel
  • arasında ilişki kurma
  • İncelenmekte olan disiplin, sosyal ve kültürel bağlamlarla ilgili bilginin üretilmesi ve
  • Yorumlanmasıyla birlikte sorunları belirlemek ve formüle etme
  • Teknik bilgi birikimini, estetik duyarlılıkları ve ahlaki kaygıları artırma,
  • Disiplinlerarası nitelikteki kilit alanlarda uzmanlaşmayı sağlama,
  • Enerji, konut ve yerleşim biçimlerine -hem kültürel mirasımıza atıfta bulunan hem de evrensel türden olanlara- özel vurgu yaparak, birey-çevre etkileşiminin her ölçeğinde araştırma ve tasarımın kalitesini artırma.

Fakülte, ilkeleri kapsamında, ulusal ve uluslararası üniversitelerle olan ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamakta ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde temel ve uygulamalı araştırma, kamu ve özel sektöre danışmanlık ve profesyonel ortamda ilişkilendirme işlevleri üstlenmektedir.

Mimarlık Fakültesi, akademik ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, personel ve öğrencilerin farklı seviyelerde yer aldığı tasarım çalışmaları için fırsatlara sahiptir. Araştırma programlarının amacı, bilgi bütünlüğüne katkıda bulunmak, iyi tasarım ve entegre planlamayı teşvik etmek ve daha kapsamlı eğitim için uygun içerik sağlamaktır. Öğrenciler lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde araştırmalara katılmaya teşvik edilmekte ve bu sayede Türkiye ve dünyadaki reel koşullar ve pratik sorunlarla doğrudan temas etmeleri sağlanmaktadır.

Fakülte, modern laboratuvarlara, atölyelere, bir matbaa ve bilgisayar merkezlerine ve benzersiz bir slayt, harita ve basılı materyal arşivine sahiptir. Bu kaynak ve deneyim zenginliğini paylaşmak için Fakülte, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde sık sık sergiler, sempozyumlar ve etkinlikler düzenlemektedir. Gelişmekte olan bir yayın programına, uluslararası bir dergiye ve hem ulusal hem de uluslararası çok çeşitli akademik, profesyonel ve müfredat dışı faaliyetlere katılan bir öğrenci ve personel nüfusuna sahiptir. Tüm bunlar, geniş bir duyarlılık, beceri, katılım ve ilkeler yelpazesine sahip iyi eğitimli profesyonelleri mezun etmede ODTÜ Mimarlık Fakültesi geleneğini sürdürmeye yardımcı olmaktadır. Mimarlık Bölümü (1956'da ODTÜ'de kurulan ilk bölüm) lisans ve lisansüstü dereceleri sunmaktadır. Dört yıllık lisans eğitimi, Mimarlık alanında lisans derecesi verir. Lisans eğitiminin odak noktaları, öğrencilerin araştırmacı yönlerini, yaratıcı kişiliklerini ve düşünme biçimlerini özgürce geliştirmeyi amaçlayan mimari tasarım stüdyolarıdır. Öğrenciler lisans eğitimleri sırasında işletme, yapı teknolojisi ve strüktür, endüstriyel tasarım gibi farklı alanlarda yandal programlarını takip etme olanağına sahiptirler.  Bölüm ayrıca Mimari Tasarım ve Teori, Yapı Bilimleri ve Teknolojileri, Kültürel Mirasın Restorasyonu ve Korunması, Mimarlık Tarihi ve Sayısal Tasarım ve Üretim Teknolojileri alanlarında araştırma odaklı lisansüstü programlar sunmaktadır [http://archweb.metu.edu.tr/]

Halihazırda Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde üç Araştırma Birimi bulunmaktadır: Şehir ve Bölge Araştırmaları Birimi; Kentsel Tasarım ve Araştırma Birimi; ve Fakülte bünyesinde bir araştırma merkezi olan Konut Araştırmaları Birimi. Bu araştırma birimlerine ek olarak, bölüm personeli tarafından yürütülen çeşitli bireysel araştırmalar bulunmaktadır. Bölüm kadrosunun araştırma konuları ve ilgileri oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır: kentsel ve bölgesel coğrafya, bölgesel planlama ve politika, kentsel ve bölgesel yönetim, kurumsal dönüşüm, planlama tarihi, stratejik planlama, afet risk analizi ve planlaması, konut politikası, kentsel tarih, kentsel koruma, kentsel arkeoloji, kentsel ulaşım, kentsel tasarım vb. [http://crp.metu.edu.tr]

1979 yılında kurulan Endüstriyel Tasarım Bölümü, önde gelen programlardan biridir ve Türkiye'deki en rekabetçi profile sahip öğrencileri kendine çekmektedir. Bölüm, yenilikçi ve eleştirel düşünmenin teknik yetenek ve teknolojik farkındalıkla bütünleştirilmesini vurgulayan bir tasarım eğitimi felsefesi izlemektedir. Bölüm Endüstriyel Tasarım mezuniyeti ile sonuçlanan dört yıllık bir lisans programı ve disiplinler arası Yüksek Lisans ve Doktora programı sunmaktadır. Eğitim stratejisinin bir parçası olarak yerel firmalar ve profesyonel toplumla güçlü bağlar geliştirmeye önem vermekte; otomotiv, mobilya, elektronik, seramik, sağlık gereçleri ve beyaz eşya gibi çeşitli sektörlerin önde gelen firmalarının yanı sıra birçok küçük ve orta ölçekli firma ile işbirliği yapmıştır. Bölüm ayrıca uluslararası ilişkilere de önem vermekte olup Almanya, Yunanistan ve İsrail'den ortak okullarla çalıştaylar düzenlemiştir; Almanya, İtalya, Avustralya ve ABD'deki tasarım okulları ile uluslararası öğrenci değişim programları vardır.[http://id.metu.edu.tr/en]

Kısacası; ODTÜ'nün ilk yıllarından itibaren diğer uluslararası program ve projeler doğrultusunda Erasmus Programları aracılığıyla öğrenci ve personel değişimi her zaman öncelikli olmuş ve bu nedenle her bölümün mezunları Türkiye'de ve yurtdışında mesleklerin kurumsal gelişimine önemli katkılar sağlamıştır - sırasıyla Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstriyel Tasarım bölümleri zamanla uluslararası üne sahip profesyoneller mezun vermiştir.

2023 Faaliyet Raporu
2022 Faaliyet Raporu