Research Centers | matpum | taçdam

YTM - MATPUM | YAPILI ÇEVRE ve TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

http://matpum.metu.edu.tr/

ODTÜ, Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTM - MATPUM) herşeyden önce üniversite bünyesinde var olan birikimin ve kültürün kurumsallaşmış bir yapı içinde diğer paydaşlar ve uygulama alanı ile paylaşılmasını, ve bu paylaşımın eğitim ve araştırma ortamını geri beslemesini amaçlamaktadır. Merkezin hedefi uluslararası merkezler ve kurumları, mimarlık medyasını, mimarlıktaki özel şirketleri, inşaat şirketlerini, tasarım ofislerini, öte yandan resmi kurumları, diğer üniversiteleri, diğer bölümleri, mimarlık ve tasarım ortamının farklı gruplarını ve farklı disiplinleri bir araya getirmektir. Böylece deneyim ve uygulama birikiminin kurumsal bir yapı altında toplanması ve kollektif bir üretim ortamının oluşması hedeflenmektedir.

TAÇDAM | Centre of Research and Assessment of Historical Environment 

http://tacdam.metu.edu.tr/

1968 yılında Keban Projesi insiyatifi olarak çalışmaya başladı, 1982 yılında TEKDAM (Tarihi Eserleri Kurtarma Değerlendirme Araştırma Merkezi) olarak yapılandı, 1995 yılında yapı değişikliği ile TAÇDAM (Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi) adı altında yeniden kuruldu.Türkiye’de bulunan yeraltı, yerüstü kültürel ve tarihsel varlıkları konusunda temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmeyi,arkeolojik yöntemlerle birlikte fen ve doğa bilim yöntemlerini de kullanarak belgeleme, koruma, kurtarma-kazı ve tarihsel çevre değerlendirme çalışmaları yapmayı, bu çalışmaları ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütmeyi, yapılan çalışmaların düzenli bir şekilde yayınlanmasını ve bilgisinin paylaşımını, ayrıca bu konularda çeşitli eğitim etkinliklerinde bulunmayı amaçlamaktadır.